Dit proces maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Verbindende processen – uitvoerend niveau. Transitie omvat binnen BiSL de werkelijke in productie name van het gewijzigde systeem.

Opmerking: Hieronder worden doel, activiteiten, resultaten en relaties van dit proces kort samengevat. Deze zijn uitgebreider te vinden in boeken die reeds op dit terrein zijn verschenen. Zie hiervoor de pagina boeken op deze website. Wat u in die boeken niet vindt en hieronder wel, zijn de KPI’s, proces- en procedure schema’s en ervaringen c.q. opmerkingen uit de praktijk.

Doel proces Transitie

Het proces Transitie heeft als doelstelling de daadwerkelijke ingebruikname van de nieuwe/gewijzigde functionaliteit, waardoor deze beschikbaar wordt voor eindgebruikers.

In het proces Transitie wordt de nieuwe/gewijzigde functionaliteit werkelijk in productie genomen. Dat vergt over het algemeen een aanzienlijke hoeveelheid werkzaamheden aan de kant van de ICT-leverancier. Binnen BiSL wordt in het proces Transitie ingezoomd op de werkzaamheden aan de klantzijde.

Activiteiten proces Transitie

Het proces Transitie kent de volgende activiteiten:
1. Uitvoering van de activiteiten zoals beschreven in het transitieplan. Dit plan was al opgesteld in het proces Voorbereiden transitie, en kan hier stapsgewijs worden gerealiseerd.
2. Bewaking van de uitvoering en resultaten
3. Bijstellen van de activiteiten wanneer nodig. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om aanvullende documentatie, extra nazorg etc.

Schematisch is het als volgt voor te stellen:

Resultaten proces Transitie

De resultaten van dit proces zijn:
1. Een gewijzigde informatievoorziening
2. Transitierapport met daarin een overzicht van uitgevoerde werkzaamheden en eventueel resterende knelpunten

KPI’s / rapportage items proces Transitie

Voorbeelden van Key Performance Indicatoren (KPI’s) voor het proces Transitie zijn:
– Aantal transities (totaal, succesvol, teruggedraaid)
– Aantal aanpassingen (tijdens transities, achteraf)
– Aantal fouten die zijn opgetreden in productie na transitie
– Aantal openstaande transities (werkvoorraad komende periode)
Deze KPI’s kunnen als input dienen voor een rapportage.

Relaties met andere processen

Vanuit de processen in het cluster Functionaliteitenbeheer wordt de nodige informatie over de aanstaande wijziging(en) aangeleverd. Andersom wordt richting de processen in het cluster Gebruiksbeheer de informatie over de productiesituatie aangeleverd. Het cluster Sturende processen levert kaders (afspraken, geld, planning) waarbinnen het proces Transitie functioneert.

Met de IT-leverancier wordt uiteraard afgestemd op het vlak van werkzaamheden aan de IT-zijde.

In de praktijk – Werkzaamheden vanuit Functioneel beheer tijdens transitie

De meerwaarde van dit proces is dat duidelijk wordt dat de werkelijke in productiename van een informatiesysteem uiteraard aan de IT-zijde werk met zich meebrengt, maar ook aan de klantzijde de nodige inspanningen vergt. Het is bij lange na niet slechts een technische overgang waarin nieuwe / aangepaste software op de juiste plaats wordt neergezet, of hardware wordt geplaatst of vervangen. De werkzaamheden die in het BiSL-proces transitie worden beschreven geven een mooi overzicht van alles wat voor met name eindgebruikers moet worden gedaan om het nieuwe systeem vanaf het eerste moment goed te kunnen gebruiken. Voor veel functioneel beheerders en key-users een echte eye-opener.

In de praktijk – Wat als de transitie mislukt?

Gelukkig gebeurt het niet zo vaak, maar toch; ondanks alle tests kan het voorkomen dat de transitie mislukt. Aan de IT-zijde worden dan onder andere de oude software teruggezet en eventuele conversies ongedaan gemaakt. Aan de klantzijde is in die situatie ook echt actie vereist. Eindgebruikers rekenen namelijk op het nieuwe systeem, en kunnen dus totaal in de war raken als ze bij het opstarten van het systeem niet de nieuwe, maar de oude situatie aantreffen. Informatie over de actuele stand van zaken die onder de eindgebruikers wordt verspreid kan veel verwarring voorkomen. Bijvoorbeeld kan dan worden aangegeven dat het oude systeem tot nader order moet worden gebruikt, met de oude werkprocedures, formulieren etc. Zo snel mogelijk moet worden aangegeven wanneer dan de (hopelijk dan wel succesvolle) transitie alsnog zal worden gedaan.

Onze aanraders

Het basisboek “BiSL, een framework voor business informatiemanagement” en de bijbehorende courseware kunnen wij van harte aanbevelen. De pocketguide biedt een compact overzicht van het model. Voor de praktijk is de zelfevaluatie een mooi startpunt:

BiSL 4e editie
Remko van der Pols, Ralph Donatz, Frank van Outvorst, Rene Sieders
Zelfevaluatie BiSL 4e editie
Ralph Donatz
BiSL® – Pocketguide – 2de herziene druk
Remko van der Pols
De functioneel beheerder en BiSL
Jacinta Hall en Jasper Maas
Cover BiSL 1 versie 3
BiSL – Een Framework voor business informatiemanagement
3e editie
Remko van der Pols, Ralph Donatz, Frank van Outvorst, René Sieders
Cover BiSL1 versie 3 courseware
BiSL® Foundation Courseware
3e editie
Frank van Outvorst, René Sieders
BiSL Zelfevaluatie
 – BiSL-diagnose voor business informatiemanagement – 2e herziene druk
Ralph Donatz
BiSL® next in uitvoering
Yvette Backer, Machteld Meijer