Proces Strategie inrichting IV-functie

Het proces Strategie inrichting IV-functie maakt onderdeel uit van het procescluster Opstellen IV-organisatiestrategie. Binnen dit proces wordt de gewenste inrichting van de gehele IV-functie gedefinieerd.

Opmerking: Hieronder worden doel, activiteiten, resultaten en relaties van dit proces kort samengevat. Deze zijn uitgebreider te vinden in boeken die reeds op dit terrein zijn verschenen. Zie hiervoor de pagina boeken op deze website. Wat u in die boeken niet vindt en hieronder wel, zijn de KPI’s, proces- en procedure schema’s en ervaringen c.q. opmerkingen uit de praktijk.

Doel proces Strategie inrichting IV-functie

Het proces Strategie inrichting IV-functie heeft als doelstelling het definiëren van de gewenste inrichting van de IV-functie: organisatievorm, verantwoordelijkheden, uitvoering en samenwerking.

In de andere processen in dit cluster zijn de deelgebieden leveranciers, gebruikersorganisatie en ketenpartners uitgewerkt. In het proces Strategie inrichting IV-functie komt alles samen en wordt een samenhangend organisatiemodel voor de IV-functie beschreven.

Activiteiten proces Strategie inrichting IV-functie

Het proces Strategie inrichting IV-functie kent samengevat de volgende activiteiten:
1. Evaluatie: Het evalueren van bestaande IV-organisatie.
1. Opstellen beleid: Bepalen beleid, opstellen structuur, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, werkprocessen en communicatiestructuren.
3. Sturing IV-organisatie: Controle op inrichting conform afspraken en waar nodig het bijsturen indien afwijkingen zijn geconstateerd.

Resultaten proces Strategie inrichting IV-functie

Het resultaat van dit proces is beleid voor de IV-organisatie. Hierin worden de structuur, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de gehele IV-functie beschreven.

KPI’s / rapportage items proces Strategie inrichting IV-functie

Voorbeelden van Key Performance Indicatoren (KPI’s) voor het proces Strategie inrichting IV-functie zijn:
– Omvang afwijking huidige beleidsplan t.o.v. vorige (%, geeft indicatie dynamiek)
– Afwijking beleidsplan vergeleken met reële situatie (de gap)

Relaties met andere processen

Het proces Strategie inrichting IV-functie heeft relaties met alle andere processen in het procescluster Opstellen IV-organisatiestrategie. Binnen de andere processen, Leveranciersmanagement, Relatiemanagement gebruikersorganisatie, Ketenpartners management, wordt beleid op deelterreinen ontwikkeld. De output wordt binnen Strategie inrichting IV-functie gebruikt om een geïntegreerd geheel te definiëren. Andersom worden eventuele knelpunten die ontstaan bij deze integratie weer teruggegeven om te worden verwerkt.

Via het proces Informatiecoördinatie wordt het beleid voor de inrichting van de IV-functie afgestemd op de binnen het cluster Opstellen informatiestrategie gedefinieerde strategie voor de informatievoorziening.

Tot slot vormt het beleid en de uitwerking daarvan in afspraken en richtlijnen uit dit proces de kaders waarbinnen in het procescluster Sturende processen kan worden gewerkt.

In de praktijk – Onderdeel van een breder organisatieplan

Het gehele procescluster Opstellen IV-organisatiestrategie kan van harte worden aanbevolen om de organisatie van de IV-functie op orde te krijgen. Toch maakt de organisatie van de IV-functie vanzelfsprekend onderdeel uit van de organisatie van het gehele bedrijf. Dat is soms wel eens een lastig punt, omdat ten eerste het complete organisatieplan op een andere plaats wordt besproken en bepaald en ten tweede dat in nogal wat bedrijven helemaal geen samenhangend, actueel organisatieplan voorhanden is. Toch kan met behulp van BiSL het voortouw worden genomen en de gewenste organisatie van de IV-functie worden beschreven. Vervolgens kan het heel wat bloed, zweet en tranen kosten om dit onderdeel ook te realiseren.

Onze aanraders

Het basisboek “BiSL Foundation” en de bijbehorende courseware kunnen wij van harte aanbevelen. Voor de praktijk is de zelfevaluatie een mooi startpunt: