Dit proces maakt onderdeel uit van het richtinggevende procescluster Verbindende processen – richtinggevend niveau. In dit proces wordt op strategisch niveau de inhoud van de informatievoorziening afgestemd op de organisatie van de informatievoorziening.

Opmerking: Hieronder worden doel, activiteiten, resultaten en relaties van dit proces kort samengevat. Deze zijn uitgebreider te vinden in boeken die reeds op dit terrein zijn verschenen. Zie hiervoor de pagina boeken op deze website. Wat u in die boeken niet vindt en hieronder wel, zijn de KPI’s, proces- en procedure schema’s en ervaringen c.q. opmerkingen uit de praktijk.

Doel proces Informatiecoördinatie

Het doel van het proces Informatiecoördinatie is bewaken en begeleiden van de samenhang tussen de plannen voor de informatievoorziening en de plannen voor de inrichting van de IV-organisatie.

Het proces is niet bepalend, maar coördinerend van aard. Uit de positie van het proces in het BiSL model is goed af te leiden welke twee procesclusters op strategisch niveau op elkaar worden afgestemd: rechtsboven Opstellen informatiestrategie en linksboven Opstellen IV-organisatiestrategie.

Activiteiten proces Informatiecoördinatie

Dit proces omvat een tweetal activiteiten:

1. Afstemmen proces in inhoud
Zoals hiervoor al aangegeven worden de strategische plannen voor de informatievoorziening afgestemd met de plannen voor de organisatie. Vanzelfsprekend kan deze afstemming heel sopel verlopen, maar ook de nodige obstakels opleveren die dan hier of in de andere strategische procesclusters moeten worden opgelost.

2. Afstemmen verantwoordelijkheden
Bij de match tussen informatievoorziening en organisatie komt uiteindelijk een matrix tot stand waar verantwoordelijkheden tussen enerzijds partijen en rollen en anderzijds de informatiedomeinen worden vastgelegd.

Resultaten proces Informatiecoördinatie

Het voornaamste resultaat is een bevoegdheden-matrix waarin is vastgelegd welke partijen en rollen voor welke informatiedomeinen verantwoordelijk zijn c.q. worden. Het kan natuurlijk voorkomen dat in het opstellen van de matrix allerlei moeilijkheden ontstaan, en deze worden dan opgenomen op een lijst met openstaande besluitpunten.

KPI’s / rapportage items proces Informatiecoördinatie

Voorbeelden van Key Performance Indicatoren (KPI’s) voor het proces Bepalen ketenontwikkelingen zijn:
1. Dekkingsgraad: heeft elk informatiedomein een eigenaar en verantwoordelijke aan de klantzijde? (in %)
2. Aantal knelpunten (openstaand/opgelost)

Relaties met andere processen

Belangrijkste relaties zijn met de twee andere procesclusters op strategisch niveau: Opstellen informatiestrategie en Opstellen IV-organisatiestrategie. Aan de ene kant leveren deze twee clusters de informatie die in het proces Informatiecoördinatie wordt afgestemd. Aan de andere kant worden de resultaten van de afstemming andersom wer doorgegeven aan de genoemde procesclusters.

In de praktijk – Uitvoeren proces Informatiecoördinatie

Hoewel de inhoud van het proces zeker zinvol is, en in het boek zelfs wordt omschreven als noodzakelijk, komt het in de praktijk toch nog niet heel vaak voor. Uiteindelijk moet de organisatie er ook letterlijk aan toe zijn: zolang operationeel nog dingen helemaal niet lopen is alle aandacht daar uiteraard op gericht. Wordt er eenmaal naar het strategisch niveau gekeken, dan komen Opstellen informatiestrategie en Opstellen IV-organisatiestrategie logischerwijs als eerste in beeld. En zo bezien is het proces Informatiecoördinatie toch een proces dat als een van de laatste zal worden ingevuld. Er zijn dan ook opmerkelijk weinig Best Practices te vinden van dit proces.

Onze aanraders

Het basisboek “BiSL, een framework voor business informatiemanagement” en de bijbehorende courseware kunnen wij van harte aanbevelen. De pocketguide biedt een compact overzicht van het model. Voor de praktijk is de zelfevaluatie een mooi startpunt:

BiSL 4e editie
Remko van der Pols, Ralph Donatz, Frank van Outvorst, Rene Sieders
Zelfevaluatie BiSL 4e editie
Ralph Donatz
BiSL® – Pocketguide – 2de herziene druk
Remko van der Pols
De functioneel beheerder en BiSL
Jacinta Hall en Jasper Maas
Cover BiSL 1 versie 3
BiSL – Een Framework voor business informatiemanagement
3e editie
Remko van der Pols, Ralph Donatz, Frank van Outvorst, René Sieders
Cover BiSL1 versie 3 courseware
BiSL® Foundation Courseware
3e editie
Frank van Outvorst, René Sieders
BiSL Zelfevaluatie
 – BiSL-diagnose voor business informatiemanagement – 2e herziene druk
Ralph Donatz
BiSL® next in uitvoering
Yvette Backer, Machteld Meijer