Proces Bepalen bedrijfsprocesontwikkelingen

Dit proces maakt onderdeel uit van het strategische procescluster Opstellen informatiestrategie. In dit inventariserende proces wordt in kaart gebracht welke ontwikkelingen worden verwacht op het gebied van de informatievoorziening in de eigen organisatie de komende drie tot vijf jaar.

Opmerking: Hieronder worden doel, activiteiten, resultaten en relaties van dit proces kort samengevat. Deze zijn uitgebreider te vinden in boeken die reeds op dit terrein zijn verschenen. Zie hiervoor de pagina boeken op deze website. Wat u in die boeken niet vindt en hieronder wel, zijn de KPI’s, proces- en procedure schema’s en ervaringen c.q. opmerkingen uit de praktijk.

Doel proces Bepalen bedrijfsprocesontwikkelingen

Het doel van het proces Bepalen bedrijfsprocesontwikkelingen is het in kaart brengen van de ontwikkelingen in de eigen organisatie en de gevolgen daarvan voor de informatievoorziening van de eigen organisatie.

Onderwerpen waar in dit proces naar gekeken kan worden zijn de ontwikkelingen in de producten- en dienstenportfolio van de organisatie, de procesinrichting, de plaats van vestiging(en), organisatie-inrichting en natuurlijk de strategie van de gehele organisatie zoals (hopelijk) de aandacht heeft van het management en ook de visie van het management op de organisatie.

Activiteiten proces Bepalen bedrijfsprocesontwikkelingen

Dit proces omvat een tweetal activiteiten:

1. Inventariseren
Het inventariseren van ontwikkelingen in de eigen organisatie, zoals ontwikkelingen in de bedrijfsprocessen, wijzigingen in intern beleid en sturing van de organisatie, producten en diensten.

2. Bepalen impact
Bepalen van de impact van de geïnventariseerde ontwikkelingen op de huidige informatievoorziening, en het aangeven van een beleidsrichting.

Resultaten proces Bepalen bedrijfsprocesontwikkelingen

Het voornaamste resultaat is een inzicht in en overzicht van de (verwachte) veranderingen in de organisatie. Tevens is hier een eerste inschatting gemaakt van de impact van deze ontwikkelingen op de informatievoorziening.

KPI’s / rapportage items proces Bepalen bedrijfsprocesontwikkelingen

Voorbeelden van Key Performance Indicatoren (KPI’s) voor het proces Bepalen bedrijfsprocesontwikkelingen zijn:
1. Aantal en omvang wijzigingen in de bedrijfsprocessen t.o.v. huidige bedrijfsprocessen (in %, geeft indicatie van dynamiek)
2. Aantal en omvang wijzigingen in informatievoorziening binnen de bedrijfsprocessen t.o.v. huidige informatievoorziening (in %, geeft indicatie van dynamiek)
3. Ontwikkelingen die niet in een eerder rapport zijn opgenomen (“aantal gemiste ontwikkelingen”)

Relaties met andere processen

De belangrijkste relaties zijn met Informatie-lifecyclemanagment en Informatie-portfoliomanagement. De output van Bepalen bedrijfsprocesontwikkelingen wordt in deze twee processen gebruikt om een strategie te ontwikkelen.

In de praktijk – Toenemende dynamiek in organisaties

De opmerking die bij dit proces vaak wordt gemaakt is dat organisaties steeds sneller en vaker veranderen, en dat daar dus steeds moeilijker op in is te spelen. Reorganisaties buitelen over elkaar heen, het ene product is nog niet gelanceerd of een variant wordt alweer bedacht… wat te doen?

Wel, elke situatie is anders en kan een eigen oplossing vergen. Maar een oplossingsrichting die hier nog wel eens wordt gekozen is: flexibiliteit. Indien informatievoorziening structureel veel flexibeler wordt ingericht, dan is natuurlijk ook veel makkelijker in te spelen op welke verandering dan ook. Daarmee is een fenomeen dat op korte termijn veel hoofdpijn kan veroorzaken, op de lange termijn op de juiste wijze aangepakt.

Een concreet voorbeeld ter toelichting: door reorganisaties worden soms managementlagen weggesneden of juist toegevoegd en veranderen functies en rollen. In het verleden werden veel systemen zo gerealiseerd dat vaste menuschermen werden ontworpen en ook autorisaties vast in het systeem werden opgenomen. Dat staat natuurlijk op gespannen voet met steeds veranderende organisaties. Een veel handiger opzet die tegenwoordig ook heel gangbaar is, is de mogelijkheid om flexibel menuschermen te kunnen instellen en de bijbehorende autorisaties en rollen in te regelen. Op heel veel fronten, bijvoorbeeld in het flexibel in kunnen regelen van informatievoorziening op veranderingen in werkprocessen, zijn ook nog heel wat stappen te maken. Op deze manier wordt informatievoorziening toekomstvast gemaakt, en toekomstvastheid is een mooie term om in dit proces vast te houden.

Onze aanraders

Het basisboek “BiSL Foundation” en de bijbehorende courseware kunnen wij van harte aanbevelen. Voor de praktijk is de zelfevaluatie een mooi startpunt: