Dit proces maakt onderdeel uit van het richtinggevende procescluster Opstellen informatiestrategie. In dit inventariserende proces wordt in kaart gebracht welke ontwikkelingen worden verwacht op het gebied van de (informatie)ketens waarin de eigen organisatie zich bevindt. Het gaat hier dus vooral om de eigen organisatie in relatie tot de omgeving, en dat natuurlijk vanuit het perspectief van informatievoorziening.

Opmerking: Hieronder worden doel, activiteiten, resultaten en relaties van dit proces kort samengevat. Deze zijn uitgebreider te vinden in boeken die reeds op dit terrein zijn verschenen. Zie hiervoor de pagina boeken op deze website. Wat u in die boeken niet vindt en hieronder wel, zijn de KPI’s, proces- en procedure schema’s en ervaringen c.q. opmerkingen uit de praktijk.

Doel proces Bepalen ketenontwikkelingen

Het doel van het proces Bepalen ketenontwikkelingen is het in kaart brengen van de ontwikkelingen in de ketens waarin de organisatie zich bevindt en de gevolgen daarvan voor de informatievoorziening van de eigen organisatie.

Elke organisatie is op allerlei manieren verbonden met de omgeving en wisselt daar ook informatie mee uit. Hier komt de term ketenpartners ook om de hoek kijken: een ketenpartner is een zelfstandig bedrijf met een eigen informatievoorziening waar een koppeling mee is. Een voorbeeld ter illustratie: een woningcorporatie maakt voor het uitvoeren van reparaties gebruik van een extern onderhoudsbedrijf. Huurders kunnen gebreken melden bij de woningcorporatie waarna via een koppeling een afspraak wordt ingepland in het planningssysteem van het onderhoudsbedrijf. Het spreekt voor zichzelf dat dergelijke koppelingen enorme besparingen kunnen opleveren en ook richting klant een hoger serviceniveau.

Activiteiten proces Bepalen ketenontwikkelingen

Dit proces omvat een tweetal activiteiten:

1. Inventariseren
Het inventariseren van ontwikkelingen in de ketens, zoals ontwikkelingen in de bedrijfsprocessen van de ketenpartners, wijzigingen in markten, producten en diensten. Vervolgens worden de wijzigingen in de informatiestromen tussen de ketenpartners in kaart gebracht.

2. Bepalen impact
Bepalen van de impact van de geïnventariseerde ontwikkelingen op de huidige informatievoorziening, en het aangeven van een beleidsrichting.

Resultaten proces Bepalen ketenontwikkelingen

Het voornaamste resultaat is een rapport ketenontwikkelingen. Hierin is een overzicht te vinden van de verwachte ontwikkelingen in de ketenrelaties en de effecten daarop voor de informatievoorziening.

KPI’s / rapportage items proces Bepalen ketenontwikkelingen

Voorbeelden van Key Performance Indicatoren (KPI’s) voor het proces Bepalen ketenontwikkelingen zijn:
1. Aantal huidige ketenpartners versus binnen het drie tot vijf jaar verwachte aantal
2. Aantal en omvang wijzigingen in informatievoorziening in de keten t.o.v. huidige informatievoorziening (in %, geeft indicatie van dynamiek)
3. Ontwikkelingen die niet in een eerder rapport zijn opgenomen (“aantal gemiste ontwikkelingen”)

Relaties met andere processen

De belangrijkste relaties zijn met Informatie-lifecyclemanagment en Informatie-portfoliomanagement. De output van Bepalen ketenontwikkelingen wordt in deze twee processen gebruikt om een strategie te ontwikkelen.

In de praktijk – Ga uit van bedrijfsprocessen

Ook in dit proces moet weer worden benadrukt dat niet de techniek, maar de bedrijfsprocessen het uitgangspunt zijn. Uiteindelijk zijn er alleen maar ketens, omdat er een bedrijfsproces is dat een relatie heeft met de buitenwereld. Zodra het om bedrijfsprocessen gaat, gaat het binnen BiSL al snel om de informatievoorziening in deze bedrijfsprocessen en hier dus ook om de bijbehorende koppeling met de buitenwereld. Uiteindelijk is techniek ook belangrijk voor de realisatie van koppelingen, maar in eerste instantie volgend. Het komt voor dat technische ontwikkelingen mogelijkheden scheppen die niet eerder ter beschikking stonden, maar die worden in het proces Bepalen technologieontwikkelingen in ogenschouw genomen.

Onze aanraders

Het basisboek “BiSL, een framework voor business informatiemanagement” en de bijbehorende courseware kunnen wij van harte aanbevelen. De pocketguide biedt een compact overzicht van het model. Voor de praktijk is de zelfevaluatie een mooi startpunt:

BiSL 4e editie
Remko van der Pols, Ralph Donatz, Frank van Outvorst, Rene Sieders
Zelfevaluatie BiSL 4e editie
Ralph Donatz
BiSL® – Pocketguide – 2de herziene druk
Remko van der Pols
De functioneel beheerder en BiSL
Jacinta Hall en Jasper Maas
Cover BiSL 1 versie 3
BiSL – Een Framework voor business informatiemanagement
3e editie
Remko van der Pols, Ralph Donatz, Frank van Outvorst, René Sieders
Cover BiSL1 versie 3 courseware
BiSL® Foundation Courseware
3e editie
Frank van Outvorst, René Sieders
BiSL Zelfevaluatie
 – BiSL-diagnose voor business informatiemanagement – 2e herziene druk
Ralph Donatz
BiSL® next in uitvoering
Yvette Backer, Machteld Meijer