Dit proces maakt onderdeel uit van het richtinggevende procescluster Opstellen informatiestrategie. In dit proces wordt een strategie voor de informatievoorziening opgesteld voor de gehele organisatie.

Opmerking: Hieronder worden doel, activiteiten, resultaten en relaties van dit proces kort samengevat. Deze zijn uitgebreider te vinden in boeken die reeds op dit terrein zijn verschenen. Zie hiervoor de pagina boeken op deze website. Wat u in die boeken niet vindt en hieronder wel, zijn de KPI’s, proces- en procedure schema’s en ervaringen c.q. opmerkingen uit de praktijk.

Doel proces Informatie portfolio management

Het doel van het proces Informatie-portfoliomanagement is het ontwikkelen van een strategie betreffende informatievoorziening voor de gehele organisatie.

Dit proces werkt samen met Informatie-lifecyclemanagement dat ook op strategisch niveau voor specifieke informatiedomeinen een uitwerking maakt. Aldus wordt in deze twee processen zowel ingezoomd op onderdelen van de organisatie als wel het “grote plaatje” niet uit het oog verloren.

Activiteiten proces Informatie portfolio management

Dit proces omvat de volgende activiteiten:

1. Inventarisatie huidige situatie en veranderingen
Als eerste stap wordt de huidige situatie, voor zover niet al in beeld, in kaart gebracht. De veranderingen worden op drie manieren beschouwd: vanuit veranderingen in de bedrijfsprocessen en beleid, vanuit het huidige gebruik (met andere woorden: verbetermogelijkheden die er nu al zijn, ongeacht de toekomst) en vanuit IT gezien (bijvoorbeeld een systeem dat aan het eind van zijn levenscyclus is). Natuurlijk worden ook de mogelijkheden van nieuwe technologie in ogenschouw genomen.

2. Maken overkoepelende afweging
De verschillende ontwikkelingen in samenhang met elkaar afwegen en het maken van afwegingen op het gebied van portfolio, architectuur en standaarden.

3. Afstemmen scenario’s
De scenario’s worden op elkaar afgestemd. Dit kan vervolgens leiden tot aanpassingen in de scenario’s.

Resultaten proces Informatie portfolio management

De resultaten van dit proces zijn samen te vatten in een informatie-architectuur, informatiebeleid en portfolioplanning.

KPI’s / rapportage items proces Informatie portfolio management

Voorbeelden van Key Performance Indicatoren (KPI’s) voor het proces Informatie-lifecyclemanagement zijn:
1. Omvang wijzigingen in informatievoorziening t.o.v. huidige informatievoorziening i.v.m. huidige achterstanden/gebreken (in %)
2. Omvang wijzigingen in informatievoorziening t.o.v. huidige informatievoorziening i.v.m. verwachte ontwikkelingen(in %)
3. Aanpassingen t.o.v. eerder opgestelde strategie.

Relaties met andere processen

De processen Bepalen ketenontwikkelingen, Bepalen bedrijfsprocesontwikkelingen en Bepalen technologieontwikkelingen leveren belangrijke input voor dit proces. Met Informatie-lifecyclemanagement wordt de strategie die daar per informatiedomein is ontwikkeld, afgestemd met het grote geheel.

Met het proces Informatiecoördinatie is een afstemming tussen inhoudelijke aspecten op strategisch niveau en de organisatorische aspecten, die in het procescluster Opstellen IV-organisatiestrategie verder worden uitgewerkt.

In de praktijk – Portfoliodenken: een aanrader!

Informatieplannen, informatiebeleid, informatie-architectuur…het zijn geen nieuwe termen. In dit proces wordt het denken in portfolio’s geïntroduceerd, en dat kan toch een aardige zienswijze zijn die een frisse aanpak mogelijk maakt. Denken in portfolio’s komt er kort gezegd op neer dat naar de organisaties wordt gekeken als een dynamische geheel en waarbij dan de vraag wordt gesteld: met welke informatie-gereedschapskist kunnen we de huidige en toekomstige informatiebehoefte van de organisatie invullen? De vragen die dan ontstaan zijn dan logischerwijs: welk gereedschap is overbodig en kunnen we uit de kist gooien, welk gereedschap ontbreekt, en welk gereedschap is dringend toe aan een onderhoudsbeurt? Met andere woorden, hoe kunnen we precies de juiste inhoud van de gereedschapskist creëren, zodat we op elk moment de organisatie optimaal van dienst kunnen zijn?

Onze aanraders

Het basisboek “BiSL, een framework voor business informatiemanagement” en de bijbehorende courseware kunnen wij van harte aanbevelen. De pocketguide biedt een compact overzicht van het model. Voor de praktijk is de zelfevaluatie een mooi startpunt:

BiSL 4e editie
Remko van der Pols, Ralph Donatz, Frank van Outvorst, Rene Sieders
Zelfevaluatie BiSL 4e editie
Ralph Donatz
BiSL® – Pocketguide – 2de herziene druk
Remko van der Pols
De functioneel beheerder en BiSL
Jacinta Hall en Jasper Maas
Cover BiSL 1 versie 3
BiSL – Een Framework voor business informatiemanagement
3e editie
Remko van der Pols, Ralph Donatz, Frank van Outvorst, René Sieders
Cover BiSL1 versie 3 courseware
BiSL® Foundation Courseware
3e editie
Frank van Outvorst, René Sieders
BiSL Zelfevaluatie
 – BiSL-diagnose voor business informatiemanagement – 2e herziene druk
Ralph Donatz
BiSL® next in uitvoering
Yvette Backer, Machteld Meijer